Dumansız Hava Çözümleri / Yaşam boyu garanti

Yaşam boyu garanti


Salesman button

Ýþyerinde sigara içilmesini yaþam boyu garanti ile karþýlama yöntemi

Bu, doðru þekilde kullandýðýnýz ve gerekli bakým ve servis iþlemlerini bizimle gerçekleþtirdiðiniz takdirde, sisteminizin pasif içiciliði tamamen ortadan kaldýrarak tüm hizmet ömrü boyunca her an tam iþlevselliði ile çalýþacak olmasý anlamýna gelir!

Her zaman güvenli
Ýþyerinde sigara içilmesinin üstesinden gelmek için, en geliþmiþ çözümlerden birinden yararlanýyor olacaksýnýz. QleanAir Scandinavia Dumansýz Alan çözümü, araþtýrma ve geliþtirme, diyalog, düzenli saha testleri ve bakým yoluyla edinilen 20 yýlý aþkýn bir deneyimin sonucudur.

Kapsamlý bakým programýmýz þunlarý içerir:

  • Ülkenizdeki herhangi bir coðrafi konumda olaðan servis iþlemleri
  • Filtre deðiþimi ve filtrelerin tam kapasitelerini korumasýný saðlamaya yönelik kontroller
  • Tüm iþlevselliðin kontrolü
  • Ýþlevle ilgili gerekli alanlarýn temizlenmesi
  • Küllüðü boþaltmak izmaritler ve küllerle çevre dostu bir þekilde ilgilenmek

Ayrýca, bilgileri gerektiðinde geri çaðýrmak için sistemimizde sigara kabini üzerinde yapýlan iþlemlerin bir kaydýný da tutarýz. Bunu yaparak, sigara kabinin performansýný gelecekte de en yüksek düzeyde tutmak için gerekli olabilecek önleyici tedbirleri deðerlendirebiliriz.

Temiz hava ortamlarýna yönelik kararlýðýmýz bize gurur veriyor ve kendimize, ürün için Yaþam Boyu Garanti sunacak ölçüde güven duyduðumuzu gösteriyor.

Bizi bu açýdan deðerlendirin, bizimle iletiþime geçin ve size daha fazlasýný söyleyelim!